Schild

Statuten

Art.1: Oprichting

Art.1.1: Oprichtingsdatum

Filii Lamberti werd opgericht op 9 oktober 1978 te Diepenbeek.

Art.1.2: Oprichting

Filii Lamberti werd opgericht als studentenvereniging aan het Limburgs Universitair Centrum, nu Universiteit Hasselt, voor de studenten wiskunde, fysica en informatica.

Ze werd opgericht met medeweten van Prof. Dr. Paul Lambert en haar naam verwijst hier dan ook naar. Prof. Dr. Lambert was op het moment van de oprichting de meest beruchte professor.

Art.1.3: Clubsymbolen

Art.1.3.1: Clubkleuren

Bij oprichting werden de clubkleuren van Filii Lamberti vastgesteld als azuurblauw en goudgeel of koningsblauw en goudgeel. Blauw is de hoofdkleur, d.w.z. dat deze kleur van het lint aan de bovenkant wordt gedragen.

Art.1.3.2: Clubschild

Het schild werd samengesteld uit drie delen:

 • Het hoofd van het schild bestaat uit een horizontale band met de naam van Filii Lamberti in geschreven.
 • Het rechterveld van het schild is dubbel geschuind met de kleuren Blauw-Geel-Blauw en draagt het monogram van Filii Lamberti.
 • Het linkerveld bestaat uit een afbeelding van een tweede monogram van Filii Lamberti.

Hieronder een afbeelding van het schild:
Schild

Art.1.3.3: Clublied

Het clublied werd geschreven in 1993 door Liesbet Thys, die toen schacht was. Het is gebaseerd op Krambambouli, op pagina 232 in de codex van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond Leuven. Het Filii-lied is terug te vinden op pagina 179 van dezelfde codex en gaat als volgt: zie "Over ons"

Art.2: Doelstellingen

Art.2.1: Hoofddoel

Filii Lamberti heeft als hoofddoel de studenten wiskunde, fysica en informatica met elkaar te verbinden, te helpen met hun studies en het studentenleven van een luchtigere kant te bekijken.

Dit doen zij onder andere door het organiseren van lezingen, uitstappen, cantussen, fuiven, fakbars en andere studentikoze activiteiten.

Art.3: Samenstelling

Art.3.1: Praesidium

Het Hoog-Praesidium bestaat uit vier personen:

 • De Praeses (X), de voorzitter van Filii Lamberti.
 • De Vice-Praeses (XX), de ondervoorzitter, de persoon die de Praeses vervangt bij afwezigheid.
 • De Ab-Actis (XXX), de secretaris, zorgt voor de verslagen van de vergaderingen en onderhoudt de briefwisseling met oud-leden.
 • De Quaestor (XXXX), zorgt voor het financieel beheer van Filii Lamberti, wordt gecontroleerd door de Vice-Praeses.

Deze laatste twee kunnen bij wijze van uitzondering door één persoon uitgevoerd worden.

Het Laag-Praesidium kan uit een willekeurig aantal personen bestaan en bestaat eventueel uit volgende functies:

 • Schachtenmeester, leidt de schachten op tot waardige Commilitones.
 • Schachtentemmer, staat de Schachtenmeester bij in raad en daad.
 • Vertor, organiseert culturele/academische activiteiten.
 • Sport, organiseert sportieve activiteiten.
 • I.T., onderhoudt de website van Filii Lamberti en beheert de Filii-server.
 • P.R., de tussenpersoon tussen het Praesidium en eventuele partners, beheert ook de sociale media.
 • Scriptor, schrijft "De Flits", het trimesteriële magazine van Filii Lamberti.
 • Ontspanning, organiseert het Filii-weekend.
 • Provisor, zorgt voor de logistieke ondersteuning van activiteiten van Filii Lamberti en het Filiikot.
 • Cantor, ondersteunt de Praeses bij het leiden van de cantussen georganiseerd door Filii Lamberti.
 • Pro-cantor, zingt liederen voor op een cantus.
 • Lustrum, helpt in de jaren van het lustrum bij het organiseren van het lustrum en draagt van de rest van het jaar nog een ondersteunende functie op de activiteiten.
 • Praetor, bewaakt de vlag en het schild van Filii Lamberti, tijdens activiteiten.
 • Bacchus, voorziet de activiteiten van bier, en zorgt dat het ook opgeraakt.
 • Dominus Morum, de zedenmeester, staat in voor het morele gedrag van de leden en organiseert cantussen.

Deze personen staan in voor het dagelijkse beleid van de vereniging evenals het organiseren van allerhande activiteiten.

De Praeses, Schachtenmeester en Schachtentemmer(s) moeten vettig gedoopt zijn zoals beschreven in Art.6.2. Indien dit niet het geval is voor het opkomende Praesidiumlid, organiseert het Praesidium een moment tussen de verkiezingen en de overdracht waarop de persoon in kwestie vettig gedoopt wordt. Deze doop mag enkel bijgewoond worden door het Praesidium en Ouwe Zakken die vettig gedoopt zijn.

Art.3.2: Corona

De Corona is opgebouwd uit:

 • De gewone leden: leden van Filii Lamberti, die niet gedoopt zijn.
 • Commilitones: leden van Filii Lamberti die gedoopt en ontgroend zijn.
 • Ouwe Zakken: leden van Filii Lamberti die ooit een functie hebben uitgeoefend in het Praesidium, zij zijn lid voor het leven en hebben recht om vergaderingen van het Praesidium bij te wonen. Zij mogen gratis binnen op alle fuiven van Filii Lamberti.
 • Pro-senioren: oud-praesides van Filii Lamberti, zij zijn lid voor het leven en hebben levenslang gratis toegang op alle activiteiten van Filii Lamberti. Zij worden op cantussen gegroet met een Io Vivat.
 • Commilitones Honoris Causa: Ere-leden van de vereniging, deze titel krijgt men door uitzonderlijke verdiensten voor Filii Lamberti. Zij worden gelijkgesteld met Pro-senioren.

Art.3.3: De schachtentafel

De Schachtentafel wordt geleid door de Schachtenmeester, bijgestaan door de Schachtentemmer(s),

Verder zitten aan de Schachtentafel:

 • De schachten: leden van Filii Lamberti die gedoopt zijn en opgeleid worden tot Commilitones.
 • De stronten: leden van Filii Lamberti die gedoopt willen worden, maar het nog niet zijn. Deze zijn immers niet verplicht om aan de Schachtentafel te gaan zitten tenzij het een bierdoop is.

Art.4: Lidmaatschap

Art.4.1: Voorwaarden

Zowel studenten van het mannelijke als het vrouwelijke geslacht kunnen tot Filii Lamberti toetreden. Er zijn geen voorwaarden verbonden aan het lidmaatschap bij Filii Lamberti. Men dient het lidgeld, dat ieder academiejaar opnieuw bepaald wordt, te betalen aan het Praesidium. Deze is dan lid en geniet van de voordelen. Het lidmaatschap dient ieder jaar hernieuwd te worden, met uitzondering van het huidig Praesidium, Ouwe Zakken en Pro-Senioren.

Art.4.2: Plenis Coloribus

Het dragen van de verenigingskleuren is verplicht op alle activiteiten van Filii Lamberti en de fuiven, cantussen en galabals van andere studentenverenigingen. Indien eender wie van de vereniging (schachten, Commilitones, Praesidium) gezien wordt op eerder vermelde activiteiten zonder zijn/haar verenigingskleuren, wordt er een ludieke sanctie opgelegd, bepaald door het Praesidium.

De kleuren worden gedragen in de vorm van het verenigingslint. Het is ook aangewezen een polo, trui of T-shirt van Filii Lamberti te dragen bij activiteiten van de vereniging of bij vertegenwoordiging van de vereniging.

Op activiteiten van Filii Lamberti wordt van iedereen verwacht dat zij hun lint dragen:

 • het Praesidium draagt een breed lint over de rechterschouder;
 • de Schachtenmeester en Schachtentemmer(s) mogen bovendien een smal lint dragen over de linkerschouder;
 • de Commilito draagt het smal lint over de rechterschouder;
 • de schacht draagt het smal lint over de linkerschouder;
 • stronten en gewone leden hebben geen recht tot het dragen van de kleuren van Filii Lamberti.

Kleding met het logo van Filii Lamberti wordt aangekocht door Filii Lamberti, zodat deze beschikbaar zijn voor alle leden om aan te kopen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de Vice-Praeses en Quaestor.

Art.4.3: Schrapping van Lidmaatschap

Een Commilito kan, indien hij/zij blijk geeft van ernstige redenen, de schrapping van een andere Commilito aanvragen. De schrapping wordt slechts aanvaard als minimaal 2/3 van het voltallig Praesidium van dat academiejaar hiervan voorstander zijn.

De schrapping van een lidmaatschap mag nooit gebeuren onder invloed van een persoon buiten de vereniging.

Filii Lamberti is een gemengde vereniging en relationele problemen binnen of buiten de vereniging mogen geen aanleiding geven tot het schrappen van een lidmaatschap.

Art.4.4: Schrapping van een functie

Elke ontzetting uit een functie vereist dezelfde formaliteiten als in Art.4.3.

Art.5: Verkiezingen

Art.5.1: Stemming

Jaarlijks worden alle leden van het Praesidium bij anonieme stemming verkozen. Iedere Commilito kan zich kandidaat stellen voor een functie binnen het Praesidium.

De datum van de stemming wordt door het Praesidium minstens 10 lesdagen op voorhand aangekondigd via de Flits, de website, de facebookpagina en de facebookgroep van Filii Lamberti.

Kandidaten verdelen zich in ploegen en per ploeg wordt één kieslijst en de ploegnaam binnen gebracht bij de Praeses van Filii Lamberti, minstens 1 lesweek voor de stemming, tenzij anders bepaald door de Praeses.

Een verkiezingsploeg mag geen gebruik maken van infrastructuur of de naam van Filii Lamberti, tenzij anders bepaald door de Praeses.

Art.5.2: Stemgerechtigdheid

Alle leden zijn stemgerechtigd, alsook alle Hoog-Praesidiumleden van alle verenigingen erkend door de Diepenbeekse Praesesraad. Ook alle Senioren van clubs, erkend door het Diepenbeeks-Hasselts Senioren Konvent zijn stemgerechtigd.

Huidige leden van Filii Lamberti hebben allen 1 ploegstem en 6 kopstemmen, te verdelen als 3 stemmen, 2 stemmen en 1 stem.

De Praeses heeft 2 ploegstemmen en 12 kopstemmen, te verdelen als 2 maal 3 stemmen, 2 maal 2 stemmen en 2 maal 1 stem.

Senioren van clubs en Hoog-Praesidiumleden van andere verenigingen hebben 1 ploegstem en 3 kopstemmen, te verdelen als 2 stemmen en 1 stem.

Iedere persoon mag slechts eenmaal stemmen. Behoort deze persoon tot meerdere categorieen zoals hierboven besproken, dan geldt de hoogste rang.

Art.5.3: Telefonisch stemmen en volmachten

Telefonisch stemmen gebeurt via de gsm van de huidige Praeses. Tekstberichten zijn niet toegestaan. Hij zal telefonisch de stem aannemen en valideren.

Een volmacht moet op papier vastgelegd worden, gedateerd, met handtekening en de vermelding wie de stem mag uitbrengen.

Art.5.4: Telling

De stemmen worden geteld door de Praeses en Vice-Praeses van het huidige Praesidium.

De bekendmaking vindt plaats op de dag van de stemming. Indien een ploeg meer dan 2/3 van de ploegstemmen heeft, is de volledige ploeg verkozen en mag de opkomende praeses de functies onderling verdelen. Indien geen enkele ploeg volledig verkozen is, worden de functies verdeeld aan de hand van de kopstemmen. De persoon met het meeste kopstemmen mag het eerst zijn functie kiezen. Uiteindelijk heeft de persoon die verkozen is tot Praeses wel het laatste woord over wie hij/zij meeneemt in zijn/haar Praesidium.

Art.5.5: De Overdracht

De overdracht gebeurt na het tweede deel van de overdrachtscantus.

Tijdens deze eerste twee delen is elk lid van het opkomend Praesidium gekoppeld aan een lid met dezelfde functie van het aftredend Praesidium. Als de functie niet aanwezig is in het aftredend praesidium wordt het opkomend Praesdiumlid gekoppeld aan een vrijwilliger.

Verder verloopt de overdracht volgens de blauwe bladzijden van de codex van het Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond Leuven.

Art.6: Verloop van het verenigingsjaar

Art.6.1: Activiteiten

Activiteiten worden georganiseerd door het Praesidium, zij dragen ook de eindverantwoordelijkheid van deze activiteiten.

Art.6.2: Doop

Art.6.2.1: De vettige doop

De verkoopsperiode zal (indien mogelijk) uit minimum 3 en maximum 8 lesdagen bestaan en eindigen met de doop:

De doop verloopt steeds volgens het doopreglement van de Universiteit Hasselt.

Drill en verkoop

Tijdens de drill dienen stronten te bewijzen dat zij fysiek bekwaam zijn om lid te worden van Filii Lamberti. Op de verkoop worden de stronten toegewezen aan hun doopouder(s). Op de verkoop zijn enkel gedoopte en ontgroende leden van Filii Lamberti toegelaten. Enkel vettig gedoopte leden mogen stronten kopen. De Praeses, Schachtenmeester en Schachtentemmer(s) mogen geen stronten kopen.

In het uitzonderlijk geval dat een stront niet aanwezig kon zijn op de verkoop wordt deze verkocht aan het praesidium.

Doopweek

De stronten krijgen tijdens deze week allerlei ludieke opdrachten van hun doopouder(s).

De doop

De stronten verzamelen aan het Filiikot op de Universiteit Hasselt. Ze zijn verkleed volgens een thema, bepaald door de Schachtenmeester en Schachtentemmer(s). Zij bepalen het verdere verloop van de doop, dat tenminste uit een “vettig deel” bestaat. Dit deel is enkel toegankelijk voor mensen die vettig gedoopt zijn door Filii Lamberti. Na dit “vettig deel” volgt de eedaflegging en zijn de stronten schachten geworden. Hierbij zijn de stronten verplicht om een glas schachtenpap ad fundum te drinken. Vervolgens moeten de stronten ook een pint met zout drinken.

Verder verloopt de doop volgens de blauwe bladzijden van de codex van het Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond Leuven.

Art.6.2.2: De bierdoop

Bij wijze van uitzondering kunnen stronten gebierdoopt worden. Dit gebeurt op een cantus, waar de stront plaats neemt aan de schachtentafel. Tijdens de eerste twee delen van deze cantus is de stront gekoppeld aan een Commilito.

Tussen het tweede en derde deel legt de stront de eed af en is hij schacht geworden. Hierbij zijn de stronten verplicht om een glas schachtenpap ad fundum te drinken. Vervolgens moeten de stronten ook een pint met zout drinken.

Een bierdoop is niet gelijkgesteld aan een gewone doop. Indien een bierdoper verkozen zou worden tot Praeses, Schachtenmeester of Schachtentemmer volgt er een vettige doop georganiseerd door het vorige Praesidium zoals beschreven volgens Art.3.1.

Een bierdoop vindt niet vroeger als het begin van het tweede trimester en niet later als het einde van het tweede trimester plaats. Op deze regel kan slechts een uitzondering gemaakt worden na een stemming waar minstens 2/3 van de stemmen gunstig zijn. Deze stemming vindt plaats op een vergadering van Filii Lamberti.

Art.6.3: Dies Natalis

Elk jaar, rond de oprichtingsdatum 9 oktober, wordt de Dies Natalis gevierd. De Dies Natalis wordt gevierd door een cantus, waarvan alle leden via de website en Facebook op de hoogte worden gebracht. Ouwe Zakken worden via mail op de hoogte gebracht.

In geval van een lustrum zal een week van festiviteiten georganiseerd worden.

Art.6.4: Ontgroening

De ontgroening vindt plaats op het einde van het academiejaar. Hier wordt beslist of de schacht wordt toegelaten tot de vereniging of niet.

Om ontgroend te mogen worden, moet een schacht minstens drie cantussen aan de schachtentafel van Filii Lamberti gezeten hebben en minstens een half jaar schacht zijn bij Filii Lamberti.

De stemming, of de schachten wel of niet worden ontgroend, gebeurt voor de ontgroeningscantus, door het Praesidium. Ieder Praesidiumlid heeft 1 stem. Indien een meerderheid voor is, wordt de schacht ontgroend. Bij gelijkheid van stemmen heeft de Schachtenmeester de beslissende stem.

De uitslag van de stemming wordt nooit bekend gemaakt aan de schachten. Deze beslissing kan namelijk nog steeds herroepen worden op de ontgroeningscantus bij uitzonderlijke omstandigheden.

Tijdens de eerste twee delen van deze cantus is de schacht gekoppeld aan een Commilito.

Tussen het tweede en derde deel legt de schacht de eed af en is deze Commilito geworden.

Art.7: Algemene Bepalingen

Art.7.1: Kennis

Alle schachten en Commilitones van de vereniging dienen de Blauwe Bladzijden van de Codex van het Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond Leuven te kennen, alsook zo de Statuten van Filii Lamberti, en ernaar te leven.

Een aantal liederen moeten de leden van de vereniging kunnen zingen zonder behulp van de Codex, nl.:

 • Het Verenigingslied
 • Krambambouli
 • Io Vivat
 • Gaudiamus Igitur

Art.7.2: Praesidiumvergaderingen

De Ouwe Zakken mogen hierop aanwezig zijn, maar hebben geen stemrecht.

Het Praesidium tracht minstens één maal per week te vergaderen tijdens het academiejaar, uitzonderingen zijn altijd mogelijk. Een vergadering wordt geleid door de Praeses. Alle belangrijke beslissingen dienen door het Praesidium genomen te worden door stemming. Elk lid van het Praesidium heeft 1 stem, bij gelijkheid van stemmen wordt de beslissing van de Praeses gevolgd. De Praeses heeft een veto tenzij anders beslist wordt door 2/3 van het Praesidium.

Tijdens de dagdagelijkse werking kan het zijn dat er snel kleine beslissingen genomen moeten worden. Dit kan ieder Praesidiumlid apart, maar vraagt bij voorkeur raad aan een lid van het Hoog-Praesidium. Als het om geldtransacties gaat, moet de Quaestor steeds op de hoogte worden gebracht.

Art.7.3: Spaarrekening

Het Praesidium begint het jaar met een startkapitaal van €1000. Het bedrag als resultaat van de verkiezingen wordt hierbij opgeteld.

Het aftredend Praesidium stort daarom ook alles vanaf €1000 over op de lustrumspaarrekening.

Op de lustrumspaarrekening hebben bovenop het huidige Hoog-Praesidium, ook de twee recentste Pro-Senioren machtiging om te controleren op misbruik. De lustrumspaarrekening dient enkel om lustra te financieren.

Art.8: De Statuten

Art.8.1: Raadpleging

Iedereen kan ten allen tijde de statuten raadplegen in het Filiikot, buiten in de voormiddag.

Art.8.2: Wijzigingen

De Statuten kunnen gewijzigd worden door een 2/3 meerderheid van het voltallige huidige Praesidium. Hierbij moet ook het akkoord van minstens twee Pro-Senioren gegeven worden. Deze Pro-Senioren mogen geen functie in het huidige Praesidium betrekken.

Art.8.3: Overtredingen

Overtredingen tegen de statuten worden uiteraard bestraft. De dader(s) wordt(/en) hiervoor gestraft en de vinder heeft recht op een kleine beloning.

Art.8.4: Bevestiging

Elk Praesidiumlid is verplicht de statuten te lezen en een getekende versie te geven aan de Praeses in het begin van het jaar.